Podporte naše združenie, poskytnutím 2% z Vašich zaplatených daní!

Pomôžete tak, nášmu združeniu s vykonávaním aktivít, ktoré sú orientované na zvýšenie zdravotného povedomia medzi pacientami. Možno aj vďaka Vášmu príspevku zlepšíme zdravotnú uvedomelosť pacientov na Slovensku.

Všetky informácie o poskytnutí 2% z daní

2 maly
logo slek transparent 

Slovenská lekárnická komora

Slovenská lekárnická komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje osoby vykonávajúce povolanie farmaceuta v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovenská lekárnická komora chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania farmaceut a poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného a právneho  poradenstva v súvislosti s výkonom povolania. Zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut. Aktívne sa zúčastňuje na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti.

Slovenská lekárnická komora vedie register farmaceutov a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie, vydáva potvrdenia o zápise do registra, vedie register licencií, rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie na výkon zdravotníckeho povolania a na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut.

Slovenská lekárnická komora spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR a inými orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, stavovskými organizáciami, záujmovými profesijnými združeniami v zdravotníctve a inými právnickými a fyzickými osobami, zabezpečuje úlohy stanovené komore zákonom, Štatútom Slovenskej lekárnickej komory a ďalšími vnútornými predpismi komory, ktoré sa týkajú záujmov a potrieb komory.

 Jamieson logo RGB

Jamieson

Jamieson Laboratories je najstarším a najväčším kanadským výrobcom a distribútorom prírodných vitamínov, minerálov, koncentrovaných výživových doplnkov, byliniek a botanických liekov. Vedúce postavenie na trhu získal vďaka tomu, že dôsledne prichádza na trh s inovatívnymi produktmi najvyššej kvality, čistoty a bezpečnosti.

Konkurenčný boj na trhu je ďaleko viac medzinárodný ako v roku 1922, kedy Jamieson ako prvý začal s výrobou prírodných vitamínov. Spoločnosť pokračovala v získavaní nových zákazníkov a popritom si udržiavala existujúcu klientelu, jej vitamíny a doplnky výživy si získavali dôveru každý deň.

Jadrom dôvery je vývoj a výroba prírodných výživových doplnkov v moderných laboratóriách Jamieson vo Windsore, provincia Ontário, s využitím exkluzívneho typu protokolu 360 Pure. Zabezpečuje minimálne 360 patentovaných výrobných postupov, kontrolných testov kvality, kalibrované biologické a klinické skúšky – celý tento systém je súčasťou Good Manufacturing Practice (GMP) schváleného kanadským ministerstvom zdravotníctva. Jamieson Laboratories je certifikovaná farmaceutická GMP spoločnosť, pravidelne auditovaná kanadským ministerstvom zdravotníctva.

Čo sa týka histórie, Jamieson je priekopníkom v oblasti prírodnej zdravotnej starostlivosti, poskytuje zákazníkom inovatívne produkty, ako sú vitamíny s vysokou účinnosťou, prvú schválenú botanickú medicínu DIN a taktiež prvý klinický OTC nutričný antioxidant na zníženie hladiny cholesterolu.

Rovnako ako počas predchádzajúcich rokov existencie, Jamieson bude aj naďalej udržiavať charakteristické znaky svojej dôveryhodnej značky – kvalitu, čistotu a bezpečnosť.

 Microlife Logo

Microlife

Spoločnosť Microlife je jedným zo svetových lídrov v rozvoji a výrobe zdravotníckych diagnostických zariadení pre sledovanie zdravotného stavu ľudí v domácnostiach a v zdravotníckych inštitúciách. Digitálne tlakomery a teplomery, fonendoskopy, účinné inhalátory, mobilné vyhrievače alebo osobné váhy sú hlavnými produktmi firmy Microlife.

Našou víziou je prostredníctvom výrobkov Microlife a služieb umožniť zákazníkom ovplyvňovať a udržiavať si vlastné zdravie. Spoločnosť Microlife, ako priekopník vo výrobe bezortuťových digitálnych tlakomerov a teplomerov, vyvinula produkty bez látok ohrozujúcich životné prostredie. Usilujeme sa o vysokú kvalitu, spoľahlivosť a presnosť. Vyvíjame technológie v prospech vášho zdravia a vytvárame kvalitatívne normy dosahujúce profesionálnu úroveň.

Microlife verí, že osobná sloboda je meradlom kvality života. Meracie zariadenia Microlife vám dávajú informácie o stave vášho zdravia. Poskytujú vám nezávislosť pri dosahovaní optimálneho životného štýlu. Spoľahlivosť a presnosť nameraných hodnôt sú rozhodujúce pre garanciu a bezpečnosť pri vlastnom monitorovaní. Kvalitné produkty Microlife a ich povesť to reprezentujú. Výsledky namerané doma pomocou produktov Microlife sú na porovnateľnej úrovni s meraním v ambulancii lekára pri použití klasických metód.

Naše meracie zariadenia sú klinicky overené a garantujú najvyššiu úroveň bezpečnosti. Majú moderný dizajn, sú kompaktné a ľahko sa používajú. Sú vhodné na rôzne merania za účelom kontroly zdravia – meranie telesnej teploty, tlaku krvi, astmy, hmotnosti, alebo ide o rôznu flexibilnú liečbu teplom. Technológia výrobkov Microlife poskytuje presné a spoľahlivé riešenia pre deti aj pre dospelých.

 Interpharm kopie

Interpharm Slovakia, a.s.

Firma INTERPHARM Slovakia, a.s. Bratislava bola založená v roku 2000 pre oblasť obchodu s liekmi, zdravotníckym materiálom, malou zdravotníckou technikou, farmaceutickými surovinami a ďalšieho voľnopredajného a doplnkového sortimentu a má celoslovenskú pôsobnosť. Vznikla odčlenením z firmy Interpharm, spol. s r.o., ktorá bola založená
v roku 1992 a zahájila svoju činnosť 1.5.2001.

Distribúcia na celom území Slovenska sa zabezpečuje z Bratislavy, niekoľkých pobočiek a vysunutých pracovísk – Banská Bystrica, Lučenec, Humenné, Ružomberok, Svit. Objednávky a j rozvozy sú zabezpečované vlastnými pracovníkmi a vlastným vozovým parkom.

Firma INTERPHARM Slovakia, a.s. je zameraná od začiatku svojho pôsobenia na zásobovanie vybraným sortimentom – OTC produkty, vitamíny, čaje, liečebná kozmetika – predovšetkým do lekární a nemocníc, postupne aj do ambulancií lekárov, kozmetických salónov a tiež maloobchodu, resp. obchodných sietí.

Sústavné zvyšovanie kvality služieb, ktoré sme aj do budúcnosti zabezpečili získaním certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2000, predovšetkým pre hlavného odberateľa – lekárne, ale aj pre ďalších odberateľov dáva predpoklad, že nielen firma, ale aj pracovníci pociťujú stabilitu
a každodennú spokojnosť s vykonanou prácou.

UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike v oblasti vysokoškolského vzdelávania vo veterinárnej medicíne a jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v oblasti farmácie. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v nasledovných akreditovaných študijných programoch 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania - kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, trh a kvalita potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia. Okrem toho poskytuje vzdelanie aj v 15 akreditovaných študijných programoch 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.

sksf logo

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF)

Sme študentskou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti, ako aj medzi samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Sme občianske združenie fungujúce popri UVLF.
Našim zámerom je vytvoriť priestor a možnosť študentom na sebarealizáciu vo verejnom živote, alebo v tom profesionálnom, na ktorý sa pripravujú.
Ako každý spolok aj ten náš má svoju organizačnú štruktúru, ktorá zahŕňa  šiestich tvrdo pracujúcich ľudí prinášajúcich nové nápady a akcie na zlepšenie života študentom farmácie.  O nás si môžete prečítať viac na našej stránke www.sksf.sk

Medzi súčasne aktivity spolku patrí organizovanie vzdelávacích aktivít ako napríklad „Smiech čistí zuby“. Naším najväčším úspechom sú Dni pracovných príležitostí – Farmaceuti pre farmaceutov, kde v spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami ponúkame možnosti uplatnenia sa budúcim farmaceutom. Ďalej je to organizovanie kultúrno-spoločenských akcií pre študentov na rozvoj vzájomných a kolegiálnych vzťahov. Podarilo sa nám založiť tradíciu niektorých akcií, ako napríklad otváracie párty na začiatku semestra, grilovačky, a v neposlednom rade  najviac obľúbenou akciou študentov je Prelomový ples farmaceutov. Usporadúvame aj rôzne športové udalosti, záujmové činnosti alebo programy profesionálneho rastu – odborné semináre, prednášky, workshopy a podobne.
Sme jedná veľká rodina, ktorá by s radosťou privítala vo svojom kruhu nových členov plných nápadov ako zlepšiť náš výkon.

Samozrejme pre firmy a organizácie, ponúkame možnosť platenej reklamy na stránke nášho spolku. V prípade, ak máte záujem nás podporiť (materiálnou alebo finančnou pomocou) alebo nadviazať spoluprácu, kontaktujte nás emailom. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Projekt Zdravie do lekárne je celoslovenským projektom, do ktorého sa môže zapojiť ktorákoľvek verejná lekáreň na Slovensku. Občianske združenie s rovnomenným názvom ponúkne pre tieto partnerské lekárne komplexné materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ktoré súvisí s meraniami biochemických parametrov, ako aj s poskytovaním odborných rád v rámci konzultácie zdravotného stavu pacienta. Naše aktivity sú smerované na celosvetové kampane vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO akými sú: Svetový deň zdravia, Deň diabetu, Deň bez antibiotík, Deň srdca a pod.

Nemáte účet? Registrovať

Prihlásenie užívateľa