Podporte naše združenie, poskytnutím 2% z Vašich zaplatených daní!

Pomôžete tak, nášmu združeniu s vykonávaním aktivít, ktoré sú orientované na zvýšenie zdravotného povedomia medzi pacientami. Možno aj vďaka Vášmu príspevku zlepšíme zdravotnú uvedomelosť pacientov na Slovensku.

Všetky informácie o poskytnutí 2% z daní

2 maly

Frequently Asked Questions - Najčastejšie otázky

FAQs - Najčastejšie otázky

V tejto kategórii stránky sú zodpovedané najčastejšie pokladané otázky, či už o združení alebo o forme spolupráce. V prípade, že ste nanašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. 

Projekt Zdravie do lekárne je celoslovenským projektom, do ktorého sa môže zapojiť ktorákoľvek verejná lekáreň na Slovensku. Občianske združenie s rovnomenným názvom ponúka pre partnerské lekárne komplexné materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ktoré súvisí s meraniami biochemických parametrov (glukóza, cholesterol, BMI, tlak krvi, atriálna fibrilácia), ako aj s poskytovaním poradenskej činnsoti v rámci konzultácie zdravotného stavu pacienta. Naše aktivity, sú smerované na celosvetové kampane vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO akými sú: Svetový deň zdravia, Deň diabetu, Deň bez antibiotík, Deň srdca a pod., ako aj na vlastné iniciatívy.

V momentálnej ťažkej situácii lekárenstva, kedy je lekáreň doslova na každom rohu, je práve starostlivosť o pacienta často hlavným kritériom pre to, do ktorej lekárne pacient zavíta. Zapojením sa do projektu Zdravie do lekárne získa Vaša lekáreň výhodu oproti konkurencii v tom, že pre pacientov poskytnete okrem poradenstva aj skríning civilizačných chorôb. Lekáreň dokáže pre pacienta poskytnúť nie len konzultačnú činnosť, ale predovšetkým činnosť, ktorá je stále v slovenských podmienkach len výnimočná ako je meranie glukózy, cholesterolu, krvného tlaku spolu s atriálnou fibriláciou. Pri tomto všetkom nezaťaží svoj personál, nakoľko všetko potrebné zabezpečí naše združenie. Lekáreň nebude nútená si zaobstarať drahé technické vybavenie, ani riešiť problém s infekčným odpadom. Pri poskytovaní takýchto služieb zvýši atraktívnosť svojej prevádzky v konkurenčnom boji a rovnako získa priestor na zvýšený príjem z predaja výživových doplnkov, ktorých odporúčanie je súčasťou konzultačnej činnosti našimi pracovníkmi

Pacient sa okrem informácií o zdravotnom stave dozvie o možnostiach úpravy jeho životného štýlu akou je úprava jedálnička, či možnosť ľahších i zložitejších fyzických aktivít. Zaškolený personál oboznámi pacientov s možnosťou terapie pomocou výživových doplnkoch, prípadne pacientovi odporučí návštevu lekára. Každý pacient, ktorý sa zapojí do takejto aktivity získa knižku svojho zdravotného stavu, do ktorej si môže značiť vývoj nameraných hodnôt, a tak bude môcť sledovať svoj progres. Okrem toho si odnesie prezentačný materiál, na ktorom mu je zrozumiteľne predstavený komplex opatrení potrebných pre zlepšenie jeho zdravotného stavu.

Základné merané  parametre: glukóza, cholesterol, BMI, tlak krvi, atriálna fibrilácia

Samozrejme ako prvé nás musíte kontaktovať. Následne prebieha vzájomná diskusia ohľadom presného termínu, kedy sa v lekárni uskutoční dané meranie. Prípadne dohodneme frekvenciu, ako často si želáte aby sme ich v lekárni uskutočňovali. Po dohodnutí vzájomných podmienok lekáreň a občianske združenie Zdravie do lekárne uzavrie partnerskú zmluvu. Lekáreň je pre nás povinná zabezpečiť len dostatočný priestor na uskutočnenie merania, o ostatné sa postaráme my. Lekáreň približne týždeň pred meraním dostane všetky potrebné podklady, propagačný materiál ako aj plagáty, vďaka ktorým oboznámi pacientov o presnom termíne meraní.

Pacientovi okamžite po oboznámení s priebehom meraní a vyplnení krátkeho dotazníka zmeriame hladinu glukózy a celkového cholesterolu, zmeriame tlak pomocou profesionálnych prístrojoch značky Microlife. Tie okrem presného zmerania tlaku krvi poskytnú informácie o atriálnej fibrilácii srdca, ktorá je jednou z najčastejších príčin závažných život ohrozujúcich komplikácii srdcového rytmu. Po získaní výsledkov s pacientom skonzultujeme jeho namerané hodnoty, odporučíme mu vhodnú zmenu životného štýlu, či stravovacích návykov a odporučíme vhodný výživový doplnok, vďaka ktorému môže namerané výsledky vylepšiť.

Náš tím tvoria študovaní farmaceuti a okrem nich zaškolení študenti poslednýc ročníkov farmácie, ktorí prešli náročným školením pre výkon biochemických meraní a odborným kurzom s výstupným testom. Rovnako zvládajú komunikáciu s pacientom, ktorým takýmto spôsobom poskytujú poradenstvo v oblasti výživových doplnkov a správneho životného štýlu.

Náš projekt je nesmierne finančne náročný, takže spoluúčasť zo strany lekárne je nevyhnutná. Zapojená lekáreň poskytne nášmu združeniu finančný príspevok vo výške 20€ za 4 hodiny merania. Bližšie informácie o poplatku Vám v prípade záujmu radi poskytneme.

Projekt ako taký ma dve časti. Prvá, praktická, bude prebiehať práve v lekárňach, ktoré sa budú chcieť do projektu zapojiť. Lekárňam okrem propagačných materiálov zabezpečíme komplexné materiálno-technické vybavenie potrebné pre merania. Taktiež poskytneme zaškoleného pracovníka, ktorý bude tieto merania realizovať, zároveň bude poskytovať pre pacientov poradenskú činnosť. Druhá časť projektu bude prebiehať na internetovej stránke www.zdravypacient.sk, kde by sme chceli postupne rozbehnúť informačný portál o najrôznejších ochoreniach a ich liečeniach. Taktiež tu budeme informovať o aktivitách nášho združenia a aktívne propagovať našich partnerov a zapojené lekárne.

Každá lekáreň, ktorá by mala záujem sa do projektu zapojiť, nás môže kontaktovať mailom na info@zdravypacient.sk alebo telefonicky na čísle 0904 198 824. Prípadne využiť registračný formulár na stránke www.zdravypacient.sk v časti kontakty.

Pacientov budú informovať jednak propagačné materiály, ktoré zašleme do lekárne, samotní pracovníci lekárne, no v neposlednom rade budú všetky merania uverejnené aj na našich webových stránkach.

Samozrejme! Súčasťou každého merania je aj vyplnenie anonymného dotazníka o životnom štýle pacienta, jeho aktuálnom zdravotnom stave a taktiež o výsledkoch nameraných hodnôt. Tie budeme štatisticky spracovávať. O výsledkoch meraní bude vždy informovaná samotná zapojená lekáreň a o súhrnnej štatistike plánujeme informovať verejnosť, či už na našich webových stránkach alebo aj prostredníctvom časopisu Lekárnické Listy.

Ak áno, stiahnite si potrebné študijné materiály z nasledujúcej stránky. Heslo si môžete vyžiadať prostredníctvom mailu na info@zdravypacient.sk. Potrebné je uviesť Vaše meno, ako aj dátum školenia, na ktorom ste sa zúčastnili.

Projekt Zdravie do lekárne je celoslovenským projektom, do ktorého sa môže zapojiť ktorákoľvek verejná lekáreň na Slovensku. Občianske združenie s rovnomenným názvom ponúkne pre tieto partnerské lekárne komplexné materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ktoré súvisí s meraniami biochemických parametrov, ako aj s poskytovaním odborných rád v rámci konzultácie zdravotného stavu pacienta. Naše aktivity sú smerované na celosvetové kampane vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO akými sú: Svetový deň zdravia, Deň diabetu, Deň bez antibiotík, Deň srdca a pod.

Nemáte účet? Registrovať

Prihlásenie užívateľa